Ochrana osobních údajů - GDPR

Typ Název Velikost Stáhnout
souhlas - list č.1
2,3 MiB
souhlas - list č.2
1,5 MiB

I. Úvodní ustanovení
 

1. Společnost Bolero-Taneční škola Ostrava s.r.o., IČ: 06403751 , DIČ: CZ06403751 , zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 71821  poskytuje služby v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí (dále také jen „služby“) pod obchodní značkou „Bolero-Taneční škola Ostrava, s.r.o.“ (dále také jen „TŠ Bolero“) a tímto TŠ Bolero informuje subjekty osobních údajů, kteří přicházejí do styku s TŠ Bolero, o shromažďování a zpracovávání osobních údajů, nakládání s nimi a zásadami ochrany soukromí (dále také jen „Zásady“). Cílem těchto Zásad je poskytnout subjektům osobních údajů potřebné informace zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 

2. Obsahem Zásad jsou tyto oblasti: 

a) Jaké osobní údaje budeme zpracovávat; 
b) Za jakými účely a jakým způsobem budeme osobní údaje zpracovávat; 
c) Komu mohou být osobní údaje předány; 
d) Po jakou dobu budeme osobní údaje zpracovávat; 
e) Jaká jsou práva subjektů údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů. 

3. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@tanecni-ostrava.cz

4. Pro účely těchto Zásad se rozumí: 
Správcem je právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány, Bolero-Taneční škola Ostrava s.r.o., IČ: 06403751 , DIČ: CZ06403751, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71821. 
Subjektem údajů je fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, jejíž osobní údaje byly předány a zpracovávány TŠ Bolero a tato osoba je klientem TŠ Bolero. 
Osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako subjektu údajů (například jméno, bydliště, telefonní číslo, email a jiné). Jejich detailní přehled bude poskytnut dále. 

5. TŠ Bolero při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy, zejména pak: 
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy, a dbá na to, aby byly naplňovány a dodržovány zásady zpracování údajů dle čl. 5 GDPR. 2
 

II. Rozsah zpracování osobních údajů

1. TŠ Bolero zpracovává tyto kategorie osobních údajů, které jsou subjektem poskytovány v souvislosti s objednávkou služeb, uzavřením smlouvy a plněním služeb vč. souvislosti s webovou stránkou www.tanecni-ostrava.cz, případně s žádostí o zasílání newsletterů: jméno a příjmení, adresa, email, telefon, kontaktní údaje rodiče, informace o studiu, fakturační a transakční údaje (jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách), datum narození (v souladu se zásadou minimalizace se toto týká především mládežnických klientů), údaj o zdravotní nezpůsobilosti absolvovat lekce (pouze v případě využití storna a odstoupení od poskytované služby a udělení výslovného souhlasu se zpracováním), informace ze vzájemné komunikace (informace z e-mailů nebo jiných kontaktních formulářů. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy subjektu v běžné dokumentační kvalitě pořízené v prostorách konání kurzů a akcí. 

2. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.
 

III. Účely a doby zpracování osobních údajů

a) Zajistit řádné uzavření a následné plnění smluvního závazku ke službám TŠ Bolero (jako účast na lekcích tance, kulturních a společenských akcích, řádná výuka a jiné) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy ke službám TŠ Bolero, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 5 let od skončení příslušné služby. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy. 

b) Ze smluvního závazku dále TŠ Bolero vyplývají zákonné povinnosti, a proto musíme zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Jedná se zejména o povinnosti účetní, daňové (například dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, nebo dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. Tyto osobní údaje budou zpracovány vždy po zákonem stanovenou dobu. 

c) V souladu s posouzením přednosti zájmů, důsledků a dopadů dále zpracováváme osobní údaje v rámci oprávněných zájmů TŠ Bolero vč. ochrany práv a právem chráněných zájmů TŠ Bolero. 

1. Oprávněným zájmem shledáváme právo na účinnou obhajobu v případě sporu. Údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od skončení poskytování služby dle smlouvy a doba uchovávání prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
 
2. Oprávněným zájmem TŠ Bolero je dále zasílání obchodních sdělení v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení GDPR. TŠ Bolero svým klientům zasílá informace o souvisejících obdobných službách (doplňkové lekce, plesy, taneční a kulturní akce, navazující kurzy) zejména po dobu poskytování služby a následně nejdéle po dobu 5 let od skončení služby.
 

IV. Právní základ pro zpracování osobních údajů

1. Lze pro jednoduchost shrnout, že zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění zákonné povinnosti, pro ochranu oprávněných zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu. Jednotlivé tituly zpracování jsme Vám popsali výše. V případě zájmu je možné požádat o ještě bližší přehled dle Vašich práv popsaných níže.
 

V. Předávání osobních údajů třetím osobám

1. Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem. 

2. Osobní údaje mohou být dále předány pro plnění smlouvy našim subdodavatelům a zpracovatelům, jako jsou: provozovatelé poštovních a kurýrních služeb (zasílání informačních dopisů, pozvánek na zaplacené lekce či akce a jiné), účetní kancelář, právní kancelář, grafické studio, lektoři kurzů. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem. 

3. Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům za účelem nabízení služeb třetích osob. 

4. Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.
 

VI. Doba zpracování osobních údajů

1. Dobu zpracování osobních údajů ze strany TŠ Bolero jsme popsali v čl. III těchto zásad. V souladu se zásadou transparentnosti a srozumitelnosti předávání informací však lze shrnout: 

a) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 
b) Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 popř. 10 let (zejména v souladu s příslušnými ustanovením zákona o účetnictví, popř. zákona o dani z přidané hodnoty) počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. 
c) Osobní údaje nezbytné pro uplatnění našich oprávněných zájmů budeme uchovávat maximálně po dobu pěti (5) let od konce našeho smluvního vztahu s Vámi. 
d) Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely (newsletter, propagační materiály) budou uchovávány maximálně po dobu pěti (5) let od jejich získání. 
e) Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 

VII. Původ osobních údajů

1. TŠ Bolero získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z osobně uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, profesních registrů apod. Takový případ však nastává výjimečně (zejména při opravě poskytnutých údajů, plnění zákonných povinností, spolupráci s orgány veřejné správy či jiných činnostech v rámci oprávněných zájmů). 

2. Může nastat situace, kdy TŠ Bolero získá osobní údaje od osoby odlišné od subjektu údajů v souvislosti s podáním partnerské přihlášky za dvojici či přihlášení dítěte a uvedení údajů o jeho zákonném zástupci. V takovém případě: 

Již v rámci přihlášky osobu vyplňující přihlášku poučujeme písemně o tom, aby byly zadány osobní údaje všech subjektů s jejich součinnosti či alespoň s jejich vědomím a souhlasem. 

3. Snažíme se předejít neoprávněnému užití osobních údajů a jednáme vždy transparentně. Věříme, že všechny „párové“ údaje jsou předávány pro účast v páru či pro účast mladistvých a řádnou související komunikaci s rodiči a nebude tedy žádný problém. Řádně Vás informovat musíme a také to děláme.
 

VIII. Související informace o zpracování

1. Pokud subjekt neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít s TŠ Bolero příslušnou smlouvu a poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje obsažené v přihlášce do TŠ Bolero jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby. Údaje ve smyslu čl. III. odst. 1 písm. d) těchto Zásad jsou dobrovolné a nejsou podmínkou k uzavření smlouvy. 

2. Subjekt je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt. TŠ Bolero za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost. 

3. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v tištěné a v elektronické podobě a TŠ Bolero neprovádí automatizované rozhodování či profilování.
 

IX. Práva subjektů údajů související se zpracováváním

1. TŠ Bolero informuje své klienty jako subjekty osobních údajů, že mají v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva, která níže pro větší srozumitelnost a přehlednost popíšeme: 

a) požadovat přístup k osobním údajům
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o svých právech (práva požadovat opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

b) na opravu poskytnutých osobních údajů 
Pokud došlo například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, má subjekt údajů právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

c) na výmaz poskytnutých osobních údajů
V určitých stanovených případech má subjekt údajů právo požadovat, aby správce osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, subjekt údajů se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení bude subjekt údajů detailně informován. 

d) na omezení zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však subjekt údajů měl pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, může podat žádost, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení bude subjekt údajů detailně informován. 

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/. 

f) právo na přenos osobních údajů na jiného správce
Pokud byste si přáli, abychom osobní údaje přenesli a poskytli i jinému správci, resp. jiné společnosti, pak má správce povinnost osobní údaje, které by zpracovával na základě uzavřené smlouvy popř. se souhlasem a automatizovaně, v odpovídajícím formátu přenést určenému subjektu, pokud v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky. 

g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje zpracovává na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), může se na správce obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování. 

2. Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu info@tanecni-ostrava.cz, písemně na korespondenční adresu Bolero-Taneční škola Ostrava, Zimmlerova 47, 703 00 Ostrava-Zábřeh.

3. Požadavkům na práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné v některých případech zcela vyhovět z důvodu účelů uvedených v čl. III těchto Zásad, to s výjimkou bodu písm. c), kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1. 

4. V případě, že by se subjekt údajů domníval, že TŠ Bolero provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

a) požádat TŠ Bolero o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@tanecni-ostrava.cz, 
b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@tanecni-ostrava.cz, aby TŠ Bolero zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). TŠ Bolero o námitce neprodleně rozhodne a informuje subjekt údajů. Nevyhoví-li TŠ Bolero námitce, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

5. Vynasnažíme se Vám odpovědět a poskytnout informace o přijatých opatřeních co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a zejména s ohledem na počet žádostí či složitost jsme oprávněni lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení, stejně tak o jeho důvodech Vás budeme informovat. 

6. Pokud subjekt údajů uplatní některé z práv výše uvedených, má TŠ Bolero právo žádat prokázání totožnosti subjektu údajů. Doporučujeme zasílat žádosti z e-mailové adresy subjektu, která byla dříve předána TŠ Bolero. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má TŠ Bolero právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nemusí být jeho žádost na uplatnění práv přijata. 

7. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi subjektem a správcem jsou příslušné české soudy. 

2. Subjekt může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. 

 

Souhlas se zpracovaním osobních údajů:

 

Bolero-Taneční škola Ostrava s.r.o, zpracovává osobní údaje svých klientů a členů. Informace o rozsahu a trvání zpracování a o právech nositelů údajů shrnuje tento dokument.
 

A. Kdo je správcem údajů?

Správcem údajů je Bolero-Taneční škola Ostrava s.r.o, Zimmlerova 2893/47, 703 00 Ostrava, IČ 064 03 751.
 

B. Pro jaké účely a jaké údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme ze dvou hlavních důvodů: první důvod je administrativa a agenda taneční školy (zde se jedná o údaje klientů taneční školy), druhý důvod je poskytování služeb v oblasti tance (zde se jedná o údaje klientů našich kurzů).

Oba důvody vedou na tyto účely zpracování a evidované údaje:

 • pro evidenci klientů taneční školy: jméno, příjmení, email a ročník narození, telefon, u dětí dále bydliště, datum narození, název školy, třída, telefonní kontakt zákonného zástupce.
 • pro evidenci lektorů: jméno, příjmení, email, bydliště a datum narození,
 • pro evidenci plateb a docházky klientů: jméno, příjmení, email a ročník narození, pro účely fakturace a potvrzení dále bydliště a datum narození, u dětí dále telefon zákonného zástupce.
   

C. Jaké máme zákonné důvody ke zpracování?

 • evidence klientů: stanovy Bolero-Taneční skoly Ostrava a Občanský zákon
 • evidence lektorů: pracovní, účetní, daňové a smluvní právo,
 • evidence plateb: účetní a daňové právo. 

D. Jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování a pro informování?
 

Zájem plynoucí z obchodního vztahu s klienty:

 • informujeme o organizaci a změnách výuky, 
 • informujeme o mimořádných tanečních akcích a nabídkách (tančírny, závěrečné besídky, apod.).
 • propagace taneční školy formou fotografií a videí na webových stránkách taneční školy. 

Zájem plynoucí z vedení taneční školy a jeho aktivit vůči jeho členům:
    • informujeme o aktivitách a akcích, 
    • informujeme o vzdělávacích akcích. 

Mimo tyto zájmy informujeme klienty a členy i o jiných skutečnostech jako jsou novinky, výsledkových servis a netaneční akce v případě vyjádření souhlasu.

E. Kdo má k osobním údajům přístup?

 • evidence klientů: jednatelé taneční školy
 • evidence lektorů: jednatelé taneční školy
 • evidence plateb: jednatelé taneční školy
 • evidence docházky: jednatelé taneční školy a lektoři kurzů. 

Bolero-Taneční škola Ostrava osobní údaje dále neposkytuje.
 

F. Jak dlouho údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem. Po ukončení spolupráce údaje ukládáme po dobu, která je vyžadována pracovním, účetním a daňovým právem.
 

G. Jaká máte v souvislosti se zpracováním údajů práva?

 • právo požadovat informace a přístup ke zpracování údajů, 
 • právo vymazat údaje, 
 • právo opravit nepřesné nebo chybějící údaje (v profilu klienta), 
 • právo omezit zpracování údajů a uplatnit námitku proti zpracování, 
 • právo na přenositelnost údajů. 

Uvedená práva můžete uplatit na veřejných kontaktech Bolero – taneční školy Ostrava, s.r.o. S případnou stížností se můžete rovněž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Taneční škola v číslech

Pojďme si přiblížit činnost naší taneční školy

0

rok, kdy jsme poprvé začali pořádat kurzy pro základní školy

0

rok, ve kterém jsme se zaměřili také na kurzy středoškoláků a dospělých

0

tolik let už naše škola učí taneční kroky studenty škol i dospělé

0

počet studentů, které jsme měli možnost učit

0

počet párů z řad dospělých, kteří se u nás učili novým věcem a užívali si svůj volný čas

0

na tolik spokojených a obohacených absolventů naší taneční školy můžeme být po právu hrdí

Partneři

Autoškola Tomáš Otisk
Gymnázium Hladnov
© Taneční škola Bolero, 2010-2023
Webové stránky vytvořilo Poski.com. Moderní webdesign z Ostravy.