Všeobecné obchodní podmínky

Typ Název Velikost Stáhnout
Všeobecné obchodní podmínky platné do 9.6.2021
71,8 KiB

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních mezi klientem a Bolero – taneční škola Ostrava.

 

Úvodní ustanovení, smlouva, přihlášení

 1. Klientem Bolero – taneční škola Ostrava je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s Bolero – taneční škola Ostrava smlouvu některým z následujících způsobů:
 • zaplacením po odeslání elektronické přihlášky na internetových stránkách www.tanecni-ostrava.cz;
 • zaplacením po přihlášení zástupcem u skupinových či párových přihlášek;
 • zaplacením po ústním souhlasu s přihlášením uděleným osobně či telefonicky administrativnímu pracovníkovi Bolero – taneční škola Ostrava.

Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až c. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 1. V případě, že klient Bolero – taneční škola Ostrava není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.
 2. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
 • kurzem je ucelený soubor vyučovacích hodin pořádaný Bolero – taneční škola Ostrava,
 • trvání lekce = vyučovací hodiny v rámci konkrétního kurzu je 60 minut (zpravidla dvě hodiny po sobě s 15minutovou přestávkou),
 • účastníkem kurzu je klient, který se přihlásil do některého z kurzů a zároveň zaplatil příslušnou cenu kurzu,
 • průkazkou účastníka kurzu středoškolských tanečních kurzů, je osobní karta, předaná účastníkovi v 1. lekci kurzu ze strany Bolero – taneční škola Ostrava se jménem a příjmením účastníka kurzu a označením kurzu. Průkazky v kurzech pro dospělé se nevydávají.
 • zahájením kurzu se rozumí datum konání první lekce kurzu uvedené v potvrzovacím emailu, v případě přihlášení po datu konání první lekce kurzu je zahájením zaplacení kurzu.
 1. Pokud je smlouva mezi Bolero – taneční škola Ostrava a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany Bolero – taneční škola Ostrava nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.
 2. Smlouva je mezi Bolero – taneční škola Ostrava a klientem uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončením příslušné lekce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.
 3. S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi Bolero – taneční škola Ostrava a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.
 4. Klient se může s těmito VOP seznámit na webových stránkách taneční školy. V případě tanečních kurzů pro SŠ, obdrží klient tyto VOP v úvodním emailu. V případě, že se klient přihlásil prostřednictvím online přihlášky, souhlasil s těmito VOP v momentu odeslání přihlášky.
 5. Bolero – taneční škola Ostrava ukládá uzavřené smlouvy a přihlášky doručené v elektronické podobě a uchovává je po dobu tří let od uplynutí poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončení příslušné lekce, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. Bolero – taneční škola Ostrava umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřela, byla-li taková smlouva uzavřena písemně, pokud o to klient požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu info@tanecni-ostrava.cz.
 6. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou následující:
 • Klient si vybere kurz, kterého se chce zúčastnit, a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na stránce www.tanecni-ostrava.cz nebo informací sdělených telefonicky či e-mailem pracovníkem Bolero – taneční škola Ostrava možné.
 • Dále klient vyplní údaje, které jsou požadovány ve formuláři, přečte si informace o průběhu kurzu a Obchodní podmínky umístěné u rozvrhu kurzů a přihlašovacího formuláře. VOP jsou rovněž volně k nahlédnutí na www.tanecni-ostrava.cz.
 • Po přihlášení do tanečních kurzů online Vám obratem přijde email s automatickou odpovědí s potvrzením o přijetí Vaší přihlášky. Taneční škola obratem zašle potvrzující informace k zahájení kurzu, včetně platebních podmínek.
 • Bolero – taneční škola Ostrava není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi Bolero – taneční škola Ostrava a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Termíny a místo konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

 1. Termíny kurzů pořádaných Bolero – taneční škola Ostrava jsou zveřejněny na internetových stránkách www.tanecni-ostrava.cz. Doba od uzavření smlouvy mezi Bolero – taneční škola Ostrava a klientem do uplynutí poslední lekce v rámci daného kurzu je zároveň dobou, po kterou smlouva uzavřená mezi Bolero - taneční škola Ostrava a klientem zavazuje smluvní strany.
 2. Termín první lekce a rozpis dalších lekcí, je uvedený v úvodním dopisu s pokyny k platbě.
 3. S ohledem na mimořádná protiepidemická opatření a závislost sportovního a kulturního dění na zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí klient bere na vědomí, že termíny a místa realizace lekcí se mohu z organizačních důvodů změnit. Dále v případě opatření v rámci organizace lekcí vyplývajících z nařízení či doporučení státních úřadů a jiných institucí bude klient tato opatření akceptovat. Změny a zavedení opatření nejsou důvody ke kompenzacím ze strany Bolero – taneční škola Ostrava či ke zrušení smlouvy.
 4. Bolero – taneční škola Ostrava je oprávněna ve výjimečných případech změnit termín a místo konání lekcí. Tyto změny je Bolero – taneční škola Ostrava povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna termínu nebo místa konání lekce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany Bolero – taneční škola Ostrava.
 5. Neúčast klienta na lekcích, a to včetně individuálních postojů klienta k povinným či preventivním opatřením státu (např. nošení ochrany dýchacích cest), nezakládá nárok klienta na kompenzaci ze strany Bolero – taneční škola Ostrava.
 6. Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může Bolero – taneční škola Ostrava nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, Bolero – taneční škola Ostrava může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.

Předepsané oblečení a přístup na lekce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

 1. Vzhledem k tomu, že kurzy pořádané Bolero – taneční škola Ostrava jsou svojí povahou společenské či sportovní, je klient povinen respektovat předepsané oblečení, které je pro daný kurz či lekci vyžadováno a které je specifikováno v úvodním dopise pro daný kurz.
 2. Do všech tanečních sálů, ve kterých pořádá Bolero – taneční škola Ostrava své kurzy, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci.
 3. Nedodržení předepsaného oblečení a obutí či ostatních pravidel může být důvodem pro nevpuštění na lekci ze strany Bolero – taneční škola Ostrava nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce.
 4. Svršky a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně nebo jiném místě určeném pořadatelem. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno.
 5. Bolero – taneční škola Ostrava vystaví každému účastníkovi středoškolských tanečních kurzů průkazku, která ho opravňuje k účasti na lekcích kurzu, do něhož se přihlásil některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek. Účastník kurzu je povinen předložit průkazku účastníka kurzu před vstupem na lekci pořadatelské službě Bolero – taneční škola Ostrava. V případě tanečních kurzů pro dospělé, se taneční páry nahlásí při prezenci pořadatelské službě před vstupem do sálu.
 6. Do sálů, ve kterých Bolero – taneční škola Ostrava pořádá své kurzy, je zakázáno vnášet:
 • zbraně, pyrotechniku, plechovky, PET lahve a jiné nebezpečné předměty,
 • potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů zakoupených v prostorách konání kurzu,
 • omamné, návykové nebo toxické látky.
 1. Bolero – taneční škola Ostrava je oprávněna provádět při vstupu na lekce kontrolu a identifikaci klientů prostřednictvím jejich průkazek včetně kontroly předmětů vnášených do sálu. Klientům, kteří se odmítnou podrobit této kontrole, nemusí být vstup na lekci umožněn. V takovém případě nenáleží klientům jakákoli kompenzace.
 2. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci Bolero – taneční škola Ostrava nebo mohou být v tomto stavu z lekce vykázáni.
 3. Všechny sály, ve kterých Bolero – taneční škola Ostrava pořádá své kurzy, jsou nekuřácké. Klient se zavazuje v těchto prostorách nekouřit, a to včetně elektronických cigaret. Kouření je povoleno výhradně na veřejném prostranství venku před budovami, pokud to nevylučuje obecně závazný právní předpis.
 4. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž Bolero – taneční škola Ostrava pořádá své kurzy, která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy konají. Klienti jsou povinni respektovat pokyny Bolero – taneční škola Ostrava a jí pověřených osob a pracovníků Bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.
 5. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení ceny kurzu či vstupného a Bolero – taneční škola Ostrava není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za lekci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.

Pořizování audiovizuálních záznamů

 1. Na lekcích pořádaných Bolero – taneční škola Ostrava mohou být pořizovány ze strany Bolero – taneční škola Ostrava audiovizuální záznamy – především fotografie a video.
 2. Klient uzavřením smlouvy specifikované ve VOP uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách Bolero – taneční škola Ostrava, stránkách Bolero – taneční škola Ostrava na sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech Bolero – taneční škola Ostrava.
 3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.
 4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem Bolero – taneční škola Ostrava je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce. Za narušování průběhu lekce je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky kurzu, na pódium apod.
 5. Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z lekce bez náhrady vykázán.
 6. Pokud Bolero – taneční škola Ostrava zpřístupní klientovi výukové materiály (například popisy probíraných tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se klient, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla je Bolero – taneční škola Ostrava oprávněna vyloučit klienta bez náhrady z kurzu. Právo Bolero – taneční škola Ostrava na náhradu škody, která by jí takovým jednáním klienta byla způsobena, tím není dotčeno.

Platební podmínky

 1. Aktuální ceny jednotlivých kurzů jsou uvedené na internetových stránkách Bolero – taneční škola Ostrava. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH. 
 2. Bolero – taneční škola Ostrava přijímá platby převodem na bankovní účet Bolero – taneční škola Ostrava nebo hotově v kanceláři Bolero – taneční škola Ostrava.
 3. Pokyny k platbě ceny kurzu klient dostává v úvodním dopise na emailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce.
 4. V úvodním dopise je uvedený termín splatnosti pro daný kurz. Klient musí pro uzavření smlouvy v termínu splatnosti uhradit cenu kurzu bankovním převodem na účet Bolero – taneční škola Ostrava nebo hotově v kanceláři Bolero – taneční škola Ostrava. V případě platby bankovním převodem se za datum zaplacení ceny kurzu považuje datum, kdy byla platba připsána na účet Bolero – taneční škola Ostrava.
 5. Při nezaplacení ceny kurzu do data splatnosti je Bolero – taneční škola Ostrava oprávněna přihlášku klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.
 6. Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je Bolero – taneční škola Ostrava oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly Bolero – taneční škola Ostrava. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se Bolero – taneční škola Ostrava vrátit účastníkovi kurzu uhrazenou cenu kurzu v plné výši bankovním převodem do 7 dnů od data oznámení o zrušení kurzu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení ceny kurzu, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit Bolero – taneční škola Ostrava číslo bankovního účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením čísla bankovního účtu pro vrácení ceny kurzu se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.
 7. Studentské kurzy – kurzovné se dělí na dvě částky – zápisné a kurzovné. Zápisné je nutné uhradit v daném termínu, který byl uveden v potvrzovacím emailu. Kurzovné je nutné uhradit nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude zápisné uhrazeno v daném termínu, může taneční škola Vaše místo nabídnout jiným zájemcům.
 8. Kurzy pro dospělé, latina dance – kurzovné je nutné uhradit v daném termínu, který Vám byl sdělen prostřednictvím emailu. Kurzovné je nutné uhradit nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude zápisné uhrazeno v daném termínu, může taneční škola Vaše místo nabídnout jiným zájemcům.
 9. Pokud se chcete před přihlášením a zaplacením kurzovného do naší taneční školy přijít nejprve podívat, jak vypadá taneční sál, jak probíhá výuka apod. můžete. Prosíme Vás však, abyste si nejprve telefonicky nebo emailem ověřili, že daná výuka bude v den Vaší návštěvy probíhat.

Storno podmínky

 1. Účast v kurzu je možné stornovat vždy pouze písemně na email info@tanecni-ostrava.cz.
 2. Studentské kurzy: Při odhlášení z kurzu 14 dní a více před jeho zahájením se kurzovné včetně zápisného vrací v plné výši. Při odhlášení z kurzu 13 dní a méně před jeho zahájením činí storno poplatek u studentských kurzů ve výši zápisného, tj. 500 Kč a zbytek kurzovného se vrací. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění – nutné předložení lékařského potvrzení). Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.
 3. Kurzy pro dospělé, latina dance: Při odhlášení z kurzu 14 dní před jeho zahájením se kurzovné vrací v plné výši. Při odhlášení z kurzu 13 dní a méně před jeho zahájením činí storno poplatek 50 % z jeho celkové výše. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění – nutné předložení lékařského potvrzení). Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.
 4. V případě, že účastník kurzu z jakéhokoliv důvodu není schopen absolvovat či dokončit kurz, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může kurz navštěvovat místo něj. Účastník kurzu je povinen sdělit Bolero – taneční škola Ostrava jméno kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v kurzu za účastníka kurzu stává řádným účastníkem kurzu se všemi právy a povinnostmi podle těchto Obchodních podmínek, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

 1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním Bolero – taneční škola Ostrava, ostatním klientům Bolero – taneční škola Ostrava a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu Bolero – taneční škola Ostrava bezodkladně uhradit v plné výši.
 2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je Bolero – taneční škola Ostrava oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat lekce veškerých kurzů, jichž je účastníkem, a kurzovné odpovídající dosud nenavštíveným lekcím započíst na náhradu škody. Právo Bolero – taneční škola Ostrava na náhradu škody až do její plné výše tím není dotčeno
 3. Bolero – taneční škola Ostrava neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu.
 4. Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích Bolero – taneční škola Ostrava je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.
 5. Za individuální docházku klienta a ostatních účastníků kurzu odpovídá každý z účastníků samostatně. Bolero – taneční škola Ostrava nemůže klientovi garantovat po celou dobu trvání lekce či kurzu tanečního partnera či taneční partnerku. Bolero – taneční škola Ostrava se organizačně snaží podpořit shodný počet dívek a chlapců v kurzech pro párovou výuku tance. Dále Bolero – taneční škola Ostrava v rámci organizace jednotlivých lekcí řeší případný nevyrovnaný poměr tanečníků opačného pohlaví jejich střídáním a individuální výukou těch, kdo aktuálně nemají stálého partnera či partnerku.
 6. Bolero – taneční škola Ostrava je povinna plnit klientovi bez vad. S ohledem na mimořádná protiepidemická opatření je klient srozuměn s tím, že sportovní a kulturní dění je závislé na zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí, a tedy vadou nejsou zejména zdravotní, preventivní či organizační opatření (jako například ochrana dýchacích cest, povinná dezinfekce rukou či rozdělení účastníků kurzů do více menších skupin).
 7. Klient je povinen vytknout případnou vadu služby samotné způsobené Bolero – taneční škola Ostrava bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od konání lekce, při které měla být vadná služba poskytnuta, písemně dopisem zaslaným na adresu sídla Bolero – taneční škola Ostrava nebo e-mailem zaslaným na adresu info@tanecni-ostrava.cz. Pokud klient nevytkne vadu včas a Bolero – taneční škola Ostrava namítne opožděné vytknutí, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.
 8. V provozovně Bolero – taneční škola Ostrava je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Bolero – taneční škola Ostrava vydá klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient uplatňuje.
 9. Bolero – taneční škola Ostrava nebo její pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Bolero – taneční škola Ostrava s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. Je-li vada služby odstranitelná, může se klient domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně požívat, může klient buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. Klient, kterému náleží práva z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv; právo na náhradu je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud klientovi právo nepřizná, pokud Bolero – taneční škola Ostrava namítne opožděné uplatnění práva na náhradu nákladů.
 11. Po vyřízení reklamace Bolero – taneční škola Ostrava klientovi vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 12. Bolero – taneční škola Ostrava vydá klientovi na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem pořádání kurzů a umožnění účasti klientů na těchto kurzech Bolero – taneční škola Ostrava zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů. 

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.
 2. Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci Bolero – taneční škola Ostrava nebo klientů.
 3. Nestanoví-li písemné ujednání mezi Bolero – taneční škola Ostrava a klientem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Bolero - taneční škola Ostrava a klientem tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Pokud mezi Bolero - taneční škola Ostrava a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.
 5. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce Bolero – taneční škola Ostrava a potenciální klient má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.
 6. Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.
 7. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 10. 6.2021 a jsou platné pro kurzy a přihlášené klienty od tohoto data dále.

 


V Ostravě dne 10.6.2021

Taneční škola v číslech

Pojďme si přiblížit činnost naší taneční školy

0

rok, kdy jsme poprvé začali pořádat kurzy pro základní školy

0

rok, ve kterém jsme se zaměřili také na kurzy středoškoláků a dospělých

0

tolik let už naše škola učí taneční kroky studenty škol i dospělé

0

počet studentů, které jsme měli možnost učit

0

počet párů z řad dospělých, kteří se u nás učili novým věcem a užívali si svůj volný čas

0

na tolik spokojených a obohacených absolventů naší taneční školy můžeme být po právu hrdí

Partneři

Autoškola Tomáš Otisk
Gymnázium Hladnov
© Taneční škola Bolero, 2010-2024
Webové stránky vytvořilo Poski.com. Moderní webdesign z Ostravy.